Argaty Red Kites - gsreynolds
20110408-ArgatyRedKites-0311.jpg