Argaty Red Kites - gsreynolds
20110408-ArgatyRedKites-0310.jpg